20.7.18

Naizgled naivno pitanje


Obično kažu:

"Toliko je dobar da ni mrava ne bi zgazio!"

ali zašto nisu rekli:

"...da ni komarca ne bi ubio!"...?  ;)Da, mrav nam ne smeta, ali komarac ujeda pa smeta. Eto dokaza koliki smo licemeri... :(
19.7.18

Kratka istorija Zemuna

   Za prošlost Zemuna, u najmanju ruku može se reći da je uzbudljiva i neobična. Od samog postanka pa do današnjih dana, Zemun spada u grupu najstarijih naseobina, u istoj je vremenskoj “ravni” sa stvaranjem Beograda koji se smatra za 3. ili 4. najstariju kasabu u Evropi.

   Porobljavale su ga mnogobrojne vojske, rušile i spaljivale čuvene vojskovođe, bio je ekonomski samostalan, geostrateški značajan, industrijski napredan - ali i grad koji je preživeo i epidemiju kuge. Malo je znano da je Zemun nastao na lokaciji gde se nalazila tvrđava Gardoš, približno nа površini trenutnog groblja, na istovetnom bregu u epohi neolita kada je izgrađeno prvo utvrđeno naselje pre više od 7000 godina. Ova naseobina datira iz ranog neolita, iz perioda njegove najarhaičnije kulture u Podunavlju. Lokacija današnje Kule bila je savršena za nastajanje budućeg grada jer su prirodne osobenosti - uzvišica i bliskost reke, skrovišta pod zemljom - bili izuzetni za odbranu od napada. Sa tog područja naseobina se kasnije širila, modifikovala su se imena, smenjivali agresori i naposletku je nastao samosvojan grad. Ljudi toga doba su živeli u zemunicama, a prema arheološkim ostacima može se relativno lako dokazati da su prvi stanovnici Zemuna postavili svoje naseobine i u njima obitavali u periodu od oko 4500-3000 p.n.e. Ovu civilizaciju smenjujoko 2000. p.n.e. Bаdenskа kulturа, a na ovom reonu nailazi se i na ostatke Vučedolske kulture u okruženju današnje Pregrevice. O svemu tome govore arheološki nalazi nađeni na obalama Dunava. Čuveno utvrđenje na Gardošu postojalo je i u doba keltske prevlasti ovom regijom od 3. veka p.n.e. do 1e . veka n.e. Od njih potiče prvi poznati naziv grada – Taurunum. Ono što je interesantno je da ime Taurunum ostaje i ne menja se tokom celog razdoblja rimske vlasti, to jest antičkog perioda. Nа osnovu različitih podаtаkа u antičkim izvorištima, veruje se da je naseobina dignuta oko 85. godine p.n.e., u periodu osvajačkih pohoda koje su Rimljani vodili da bi potčinili ilirsko-keltske narode. Posle gušenjа Panonske pobune iz 12. godine n.e., Tаurunum raste kao antička varoš, što dokazuje rimsko naseljeno mesto na platou gаrdoškog brda. Svoj nepromenljivi izgled i veliki značaj, Tаurunum je imao kao grad i u trenutku kada Rimljani dolaze u Zemun kao u luku nasuprot Singidunuma, odnosno kasnije kao boravište dunаvske ”panonske flotile”. U period kasne antike, Tаurunum je već utemeljeno pristanište i trgovačka varoš na glavnom putu koji vodi ka novonastalom Konstantinopolju. Trajno postavljane rimske snage na sadašnjem Gardošu branile su grad od napada, a kao takav postao je izazov za mnogobrojne osvajače, da bi ga Huni oko 441. opljačkali i uništili.

   Krajem 8. veka počela je vladavina Frаnаkа nad Sremom, pa se na mestu antičkog Tаurunumа javlja novi franački toponim Mallevila (Zlo mesto), а potom slovensko ime Zemlin, što označava zemljаni grad (početak 9. veka), koji je već nastanjen Srbima pod upravom Bugara, koji su u Sremu tog razdoblju primili franačku vlast. U 11. i 12. veku kroz Zemun su prolazili učesnici Drugog i Trećeg krstaškog pohoda, a nakon malog sukoba sa krstašima, Zemun biva potpuno spaljen. U istom periodu, povlačeći se iz Beograda, 1127-e, Mađari su od kamenja ruinirane beogradske tvrđave utvrdili zemunski grad, a dvadeset sedam godina kasnije, 1154., vizantijski imperator Manojlo Komnin zaposeo je Zemun i naredio de se sruše njegovi zidine a kamen iznova ugradi u beogradske bedeme. Posle devet godina Zemun osvajaju Romeji i ponovo ga uništavaju.

   Suštinsko jezgro Zemuna činila je zemunska tvrđava, grad Zemun, na izuzetnom položaju koji gospodari okruženjem. Donekle na području nekropole vremešnog Taurunuma, stvoren je kameni branik s osnovom skoro tačnog pravougaonika koji se formatom približavao kvadratu. To četvorougaono utvrđenje na svakom uglu je imalo po jednu okruglu kulu. Uz samu tvrđavu žitelji Zemuna su krenuli da grade svoje kuće i naselje se proširivalo nadomak grada i oko njega, spuštajući se u podgrađe. Kako je vreme prolazilo, tako su nastale dve celine nazvane Gornji i Donji Zemun. Prema mnogim nespornim tvrdnjama čuvenih istoričara, taj razvoj je u suštinskim crtama okončan tridesetih godina 14. veka. Nešto kasnije, 1368. godine, cela naseobina je imenovana kao Zemunska varoš, a utvrdjenje na Gardošu, dignuto tokom 14. veka čije ostatke i danas zapažamo, spadala u tipove utvrđenja gotske epohe.
   Zemunska kula Gardoš visoka 36 metara i do dan danas nije razrešeno ko je i kada s vrha kule uklonio orla čiji je raspon krila bio četiri metra. Njegova glava bila je okrenuta ka Beogradu kao pokazatelj Mađarske želje prema Srbiji. Od te epohe pa nadalje, Zemun se razvija i proširuje, ali se i sve više povezuje s Beogrаdom.

   U 15. i 16. veku Zemun dobija novog agresora - turke! Oni ga opet pustoše i spaljuju. Godine 1456. turska armija opkoljava Beograd, а kod Zemuna hrišćanska flota, koja Dunavom dospeva sa severa kao pojačanje, probija barikadu od turskih plovila i u najpresudnijem trenutku pod nepokolebljivim vođstvom Jаnkа Hunjаdijа pristižu u ispomoć Beogradu. Ovo saznanje ne iznenađuje jer je u to doba Ugarska bila prilično naklonjena Srbiji. Baš zbog konflikta sa osmanlijskom imperijom, turci su na Dunavu, odmah kraj sadašnje kafane “Šaran”, uvezali lancima svoje brodove kako bi zaustavili dolaženje pomoći sa severa. Janko Hunjadi je sa svojom armijom uspeva da razbije barikadu i porazi turke, što to je bila najveća pobeda hrišćana nad osmanlijama tog doba. Nakon trijumfa nad turcimа, usled ratnih nesreća, u Zemunu nastupa kugа koja je zarazila mnoge žitelje dok je proslava zbog trijumfa još tekla. Hunjadi je umro od kuge u svom utvrđenju, Gardoš kuli. Budući dа je Hunjаdi prebivao u srednjevekovnom utvrđenju, kulu je stanovništvo imenovalo ”Kulа Sibinjаnin Jаnkа”. U znak pamćenja na taj događaj mnogi i sada svesno ili nesvesno upotrebljavaju to ime za sadašnju Kulu na Gardošu, iako je ona stvorena celih 450 godina kasnije.

  U sledećem periodu, Zemun je po 2 veka bio u vlasništvu prvo Turske, a potom i Austrijanaca. Godine 1522. Turci napadaju Beograd i sultan zapoveda da se zaposedne Zemun. Od tada, Zemun se nalazi u reonu sremskog sаndžаkа. Iz turskog razdoblja ostaje u ovo vreme najstarija sačuvana kuća u celom Beogradu - krčma "Kod belog medveda", čije je postojanje zapisano u poslednjih 5 vekova. Pljačka i ratnički kovitlaci аustrijsko-turskih okršaja na kraju 17. i početkom 18. veka završeni su Požarevačkim mirom 1718. godine, kada je Austrija dobila Zemun i sačuvala ga do krаjа Prvog svetskog rаtа, tj. do kraha svoje carevine. Dospećem austrijske vlasti okolnosti u Zemunu se modifikuju, muslimansko stanovništvo se gotovo u celini preseljava na jug, а ranije raseljeno hrišćansko stanovništvo se vrаćа na svoja ognjišta, pa Zemun u sledećim godinama postepeno gubi orijentalni izgled i dobija evropski. Pored stаrosedelаcа srbа, u Zemun sada dolaze i nemačke zanatliske familije. Stupivši u sastav Austrije, Zemun postaje deo vlasništva familije Šenborn. Godine 1730. osnovana je veoma važna zemunska institucija "Kontumаc", primarna propusna i sаnitаrnа stanica za putnike, robu i poštu, kao pomoćna stanica za svakodnevno kretanje, a nalazila se na mestu sadašnjeg Zemunskog parka. Zahvaljujući toj instituciji, Zemun postaje značajno središte, što mu omogućava i brži razvoj. Posle Beogradskog primirja granica između Austrije i Turske uspostavljena je na Dunavu i Savi, čime je iznenada narasla važnost ovog kraja. Godine 1746. anulirana je vlastelinska administracija i sva naselja jugoistočnog Srema postala su deo Vojne granice, а pogranični Zemun postaje autonoman vojni komunitet sa sređenom administracijom (Magistrat).
   Godine 1789. pošto su Austrijanci od Turaka oteli Beograd, taj tada gradić jedini put u svojoj istoriji biva 'pod Zemunom', tj. zemunski gradonačelnik je bio i starešina grada Beograda. Pošto je u 18. i 19. veku bio i stanica na suvozemnom trgovačkom putu Beč-Carigrad, Zemun postaje tada značajno tranzitno i trgovačko mesto. Godine 1833. u Zemunu prebiva istaknuti poeta Lamartin, a zemunci će u njegovu čast 100 godina kasnije podignuti spomen stub koji se i sada može vidi.
Nažalost, 1842. godine ugašen je poznati zemunski Kontumаc, što je nanelo težak udarac zemunskom privrednom razvoju.
   Zemun se tada prostire na tački u kojoj se sustiču raskrsnice 2 carstva, 2 sveta, 2 religije, zаpаdа i istoka, i ima izraženu trgovačku aktivnost zbog koje žitelji Zemunа tog doba govore više jezika. Ponegde je ostalo zapisano da se osrednji Zemunac toga razdoblja sporazumevao na 7 jezika (pored njemačkog, serpskog i turskog, govori se i grčki, hebrejski, francuski i ruski), a trgovalo se čak do Engleske.
   Godine 1871., nakon preuređenja teritorije pod vlašću Austro-Ugаrske, Zemun dobija status autonomnog grada s izbornim gradonačelnikom, a nešto kasnije izbrisana je Vojna granica i Zemun postaje centar obrazovnog sreza, zbog čega neke škole imaju istoriju staru blizu 200 godina; recimo  gimnazija je osnovana u 16. veku. Godine 1873. grad je uvezan železničkom prugom sa Evropom, а potom, preko Beograda 1884. i sa Istokom. Finansiranje u infrastrukturu je uvećalo trgovinu i oživelo privredu, što se videlo u otvaranju radionica, prvih manufaktura, parnih mlinova za pšenicu, prvih hipotekarnih bаnаkа, za ono vreme monumentalnih hotela, sredjivanjem puteva, iskopavanju prvih arteskih bunara (1892.), i postavljanje električnog osvetljenja (1901). Zadnjih dana I svetskog rata, 5. novembra 1918., u Zemun je kročila srpska armija i varoš je u grаnicаmа novoformirane Države Srba, Hrvata i Slovenca.
   Godine 1934. podignut je viseći most na Savi i Zemun čime je tada аdministrаtivno pripoen Beogradu. U tom period započela je sa radom i fabrika aviona Zmaj u Karađorđevoj ulici, a u sklopu Beograda Zemun je bio do ratne 1941. godine. Stanovnici Zemuna su u martu 1941. godine potpisali pakt sa Silom osovine, a dаnа 12. Aprila, 6 dana posle Uskršnjeg bombardiranja Beograda, Zemun je zaposednut od novouspostavljene nemačke uprave, a zatim postaje i ogranak marionetske Nezavisne države Hrvatske. Iste godine se pojavljuju prvi oblici otpora okupatoru, а od sredine 1942. godine počinju oružani okršaji pripadnika аntifаšističkog pokreta u selima jugoistočnog Srema. Istoriska dešavanja posle II svetskog rata su i suviše istoriski bliska da bi ih smatrali nekakvom značajnom istorijom Zemuna.


Napomena:

   Osnova za ovaj tekst je preuzeta sa:
   http://www.franstalapartmani.rs/zemun.php
   uz nadu i očekivanje da njegov vlasnik zemunac
   neće zameriti jednom drugom, ovom :) zemuncu,
   što mu se svideo sadržaj o zajedničkom mestu življenja.
   Hvala komšija! :)
31.3.18

Jeste vestica, ali bela...

Postoji u Zemunu jedna mala radnjica zdrave hrane, u stvari oveći kiosk na zemunskoj pijaci u naslju Sava Kovačević, zanimljivog imena koje treba da asocira na malo zrno aromatičnog sadržaja.

Šta je povod da pišem o tome, o toj prodavnici?

Kao i obično, nešto je loše u pitanju, jer su danas dobre stvari redak povod. Vlasnica i ja se odavno znamo jer sam njen redovan višegodišnji kupac, jer hoće da objasni i pomogne, jednostavno je nesvakidašnje ljubazna. U ono vreme od pre više od 2-3 godine, praktikovala je jedan lep i human običaj - da skuplja narodne recepte od svojih mušterija kao lekove raznih boljki i da ih lepi na rashlanoj vitrini. Čuo sam to slučajno, a onda i ja doprineo toj ideji jednim mojim receptom za lečenje kamena u žuči. Lek je vrlo jednostavan: 3x dnevno, 15 minuta pre obroka, popije se iscedjeni limun (ili 1/2 limuna zavisno od konstitucije obolelog) sa dodatkom maslinovog ulja da se želudac ne bi uznemirio kiselinom - koliko limuna toliko ulja. Dejstvo je elementarno prosto: limunova kiselina topi masne "kamenčiće" u žuči koje začepe zučne kanale, tj. zučnu kesu. Tretman traje onoliko dugo koliko je potrebno da nestanu svi simptomi nadutosti koja ume da bude baš žestoka (lično iskustvo!).  Dakle, ne narkoza, ne operacija, ne ležanje u bolnici, ili ne laparoskopija, nikakve invanzivne metode, ništa od svega toga 'ne' - nego samo limun žut! Isti lek pomaže i kod kamena u bubregu, ne pričam napamet već iz iskustva jednog mog drugara...

Taj recept vlasnica je zapisala i arhivirala selotejpom, a za uzvrat sam dobio recept za pojačanje hrskavice u zglobovima koji sportisti, konkretno veslači, odavno koriste: uzima se samlevena svinjska ili govedja, ista ta - hrskavica pomešana u jogurtu ili mleku...

I onda - šta se desilo, zašto ja sve ovo pišem? Evo ovo se desilo...

Vlasnica je otišla kod rodbine na nekoliko dana, a radnjicu su preuzeli njen suprug i ćerka. Sećam se i nje, ćerke, bila je baš onako stasita i pokrupna, da ne kažem baš temeljna. A onda se vlasnica vratila i zatekla - sta? ... Nestali svi recepti! ... Nadobudni suprug i vrla ćerkica od sto i kusur su to jedostavno uništili i čak ismevali vlasnicu nazivajući je "vešticom" ... !!! ... ni manje ni više!!! ... Da čovek ne poveruje da tako šta uopšte može da se desi, da neko, iz zle namere siguno, UNIŠTI višegodišnji trud prikupljanja narodnih lekova!!! To je slično onome kada bomba padne na biblioteku, samo što su u ovom slučaju posledice mnogo drastičnije. Zašto to, AMAN?!!! ... Otkud toliko ZLO u njima, u ocu i ćerki, a protiv svoje supruge i majke? Da to ne zovu možda "poremećeni medjuljudski odnosi"? Ne, to se zove poremećena zdrava pamet sumanutom željom da se nekome napakosti po svaku cenu, da se taj neko ismeva iako čini humano delo! A to su već ozbiljne stvari koje se leče u duševnim ustanovama zatvorenog tipa sa etiketom "opasan po okolinu"!  Neke bake bi možda rekle "ušao djavo u njih"! Da li su oni, taj otac i suprug i ta ćerka, uopšte više normalna ljudska bića kada tako šta učine, kada ZLO u njima naraste i preovlada do te veličine da uništavaju dobrotu oko sebe i čak pritom uživaju u tome?! Da li je njima zaista ovladao crni demon zla uništenja i mržnje - liči mi da jeste to u pitanju! Mrzeti svog bračnog druga i sopstvenu majku toliko žestoko da se uništava njen višegodnji trud koji bi sigurno od bolesti spasao ko zna koliko ljudi i/ili im uštedeo ko zna koliko para za surovo preskupe dijagnoze i lekove - to je meni apsolutni dokaz njihove posednutosti crnim silama!

Gde sam ja u toj tužnoj priči? Ja sam juče došao da pitam vlasnicu ima li koji lek za noge koje otiču, jer eto to se dešava kada se zadje u "neke" godine sa navikama iz mladjih dana i - IPAK dobio recept, i to vrlo jednostavan! Vlasnica se setila leka, sećanje je pobedilo zaborav - treba da pijem čaj od peršuna! ... a da sam krenuo klasičnim putem, u startu bih platio 2.500 dinara za nešto što zovu "kolor dopler arterija i vena nogu" ... jer doktor mora prvo da sačini anamnezu, jer je medicina ozbiljna i humana nauka, nema sa njom šale i peršun-čajeva...

Na kraju ove tužne priče još samo ovo: u radnji jeftine kineske robe kupih sličicu sa magnetom na kojoj piše:

                    NE DOZVOLITE
                    ZLU OKO VAS
                    DA POBEDI
                    DOBRO U VAMA

...i zato, poštovana savetnice zdravlja i zdravog života, ne dozvoli da te uništavaju ma koji to bili, makar i najrodjeniji. Biti svestan stalne opasnosti koja vreba, danas je vrhunski prioritet preživljavanja ... i budućnosti u buduće, i u opšte.

...i još ovo - zašto su ljudi iz najbliže porodice u sukobu, ko je tu demon a ko andjeo? U ovom ispričanom slučaju, ako je iko veštica, onda je to njena ćerka, a njen suprug - demon zla i mraka! Dokaz: uništilu su jedno veliko dobro, i uživali u tome. Ako neko jeste andjeo, to je onda vlasnica radnjice, ona što spasava ljude, koju takodje zovu i "dobra vila" ... ili hmm, "Bella vila" bi se reklo na stranskom... ;-)...ili koloritna verzija:18.12.17

Nešto mi prilično nije jasno...?

Svi znamo da se zapadno propagirana ideja smisla i opstanka nadasve kune u suštinu važnosti tržišta, odnosno "zakona ponude i tražnje", a kada se to zaista desi u obliku kripto-valuta, onda odjednom počnu panično da leleču o nekom "mehuru od sapunice" koji naravno samo što nije pukao, tj. krene hajka i haranga na - ideal onoga što propagiraju? Ajd' sada ti to shvati...?! ... Umesto da podrže dešavanje oni beže od njega!

Šta je sad' to odjednom u pitanju? Da nije možDa u pitanju ono poslovično licemerje i dvoličnost zapada da se nešto hvali samo dok im je u interesu, a krene da se kudi i srozava čim interes ode na kontra stranu, u minus?

Sve mi liči da je baš to u pitanju, odnosno da je zakletva na zakon ponude i tražnje lažna, da je to još jedna priča za lakoverne budale koje iza sebe ostavljaju brabonjke. Zapadnjacima u suštini smeta što nemaju kontrolu nad kripto-valutama, što njihov kurs ne mogu da šteluju u korist svog interesa i što su odjednom izgubili evidenciju ko koliko ima i može. Eklatantan primer u tom smislu je USA dolar koji trenutno preovladava u svetu, a država porekla je u višegodišnjoj dubiozi koja nema šanse da će ikada biti svedena na nulu.

Istina jeste da, kako sada stoje stvari, kursevi kripto-valuta "luduju" više od prakse onih koji kontrolišu stare papirne valute, pa i kompletno svih nas. Ali to je samo navika. Pitanje je sledeće - ima li šanse da se to "ludovanje" kripto-valuta smanji i umeri na podnošljiv nivo? Ima naravno, ali tek kada njihova količina u opticaju bude toliko ogromna da NIKO neće imati toliko stare/papirne valuta za kupovinu nove kriptovane, jer samo enormno velika kupovina iste remeti balansiranu ravnotežu. Sa druge strane onog zakona, kada takve valute postanu svuda zaista uobičajene a stare/papirne odu u istoriju, neće biti više ni stihiski nagle ponude/prodaje zbog psihologije straha od srmoglavog propadanja. A kada jednog dana kripto-valute budu jedne jedine, tada će i njihovi medjukursevi biti stabilni, slično današnjim "ralnim" valutama - čak i stabilniji jer neće biti "onih" štimer-majstora iz scene!

Pitanje sa poznatim odgovorom je - da nisu bankari slučajno izgubili kontrolu nad svojim smislom života, nad parama i lagodnoj dokolici? Niti shvataju niti će da shvate da je suština svake razmene POVERENjE, a oni su njegova antiteza. A ovo je tek početak...


2.10.17

VEKTOR razvoja i empatija kao njegova MERA


Vektor razvoja - ČEGA?

Najbolji odgovor je - SVEGA!

Otkud tako opšti, visoki i sveobuhvatni stepen apstrakcije i namere? Otuda što se ima u vidu krajnji produkt razvoja, a to je RAZUM. Razum je za naše tekuće prilike spakovan u čoveku, ali ga u manjoj meri ima i u ostalim autonomnim nosiocima slobodne volje nižih nivoa, kao što su sve životinje - pa i biljke, praktično sve što živi.

Šta je dokaz postojanja razuma?

Smisleno i svrhovito reagovanje na spoljni uticaj možemo smatrati elementarnim dokazom postojanja razuma. Pod tim "smisleno" se podrazumeva ciljno ponašanje opstanka nosioca razuma, dakle prevashodno se postavlja pitanje opstojavanja a tek onda svega ostalog što može da čini razumski entitet.

Generalno imamo paletu nosioca razuma raznih nivoa, počev od najnižeg ka najvišem nivou. Unutar tog raznolikog mnoštva možemo zapaziti osnovnu osobinu koja može poslužiti kao mera dostignutog nivoa. Ta osobina je briga za opstanak - sebe i ostalih. U toj brizi imamo jedinstvenu skalu vrednosti na čijem je početku briga o opstanku samo samoga sebe, a na suprotnom kraju skale samo briga o opstaku drugih, gde je briga o sopstvenom sopstvu prioritetno zadnja! Tu skalu možemo nazvati na razne načine, a jedan od njih je - empatija. Antipod empatije je sebičnost i samoživost, pa je ustvari svejedno šta posmatramo i merimo - sebičnost ili empatiju, samo se predznak menja. Na počeku skale su životinje, počev od bogomoljke koja pojede svog partnera (vrhunac sebičnosti), pa preko brige o potomstvu stižemo do brige i empatije prema svim bližnjima, užoj porodici, pa celoj familiji, pa lokalitetu tj. komšijama, i na kraju naciji.

Medjutim, taj "kraj" nije to što ta reč kaže jer postoji - makar kao ideja ako ne i realnost - neko ko brine za sve nas što postojimo. Ko je taj neko? Pa "ono" ili "onaj" koga nazivamo Bogom, vrhunskim bićem! On, makar kao ideja, brine o svemu i za svakog ima razumevanje i empatiju. Zato ga i vredi moliti za praštanje s'motivom kajanja kao jedinim uslovom.

Kada se sad' ponovo vratimo fenomenu razvoja, možemo smatrati da je on odredjen počev od nulte empatije ka najvećoj mogućoj empatiji - brizi o svima. Prosečan čovek, sad' možemo reći napola razvijeni nosioc razuma, se nalazi negde u sredini razvoja - pomalo je sebičan a pomalo i empatičan.

Bitnije od svega je da smo uočili pravac i smer vektora razvoja, ali i meru njegove veličine - empatiju: shvatanje da postoji viši smisao opstanka od nas samih i da sa njim saosećamo. Da bi sve to bilo moguće, mora postojati kontinuitet u vremenu koji podrazumeva pamćenje prethodnog radi učenja i shvatanja budućeg. Svedeno na čoveka to znači besmrtnost njegove duše, tj. njegovo postojanje tokom niza (re)inkarnacija, kao nužan uslov i način za postojanje koncepta razvoja ... jer se bez razvoja gubi svaki smisao svega.

("Od bogomoljke do Boga" je drugi mogući naslov ovog razmišljanja)3.6.17

crna hronika - čemu?

Ne verujem da neko u današnje vreme ne zna za pojam "crne hronike". Skoro redovna je pojava u vestima većine medija, a čak su se i pojedini novinari specijalizovali za tu tematiku - dotle je došlo! Malte ne (ili da?) kao da uživaju u saopštavanju svih detalja nekog lošeg dešavanja, i onih najsitnijih i najtrivijalnih.

Gde je smisao toga? Da li je on u ljudskoj prirodi koja voli i uvek isčekuje senzacije, nešto vanredno, makar to bilo i najlošije moguće a bez ikakve vajde - ili je poenta u nečem drugom? Možda se neko naivno nada da će tim crnim u detalje vestima iste nekako da suzbije, umanji njihov budući broj? To ide dotle da čak svaka svetska policija ima posebno odeljenje sa inspirativnim nazivom "krvni delikti" ... jer kakav je to delikt ako ne pliva u krvi? Krv mu dodje kao neki nužan začin u svakodnevnom konzumiranju dnevnih vesti. Ili specijalizovani novinari uživaju u ukusu krvavih detalja...?

Ma šta bilo uzrok učestale pojave izveštavanja o bilo čemu lošem, a ubistva i masakri su najveća poslastica, posledice su dugoročno iste za sve: tako stanje stvari postaje NORMALA, postaje uobičajena svakodnevica ... da neko nekog osakati ili ubije na najsvirepiji mogući način i reši se ostataka svog devijatnog delovanja što maštovitije (zamrzivači postaju sve omiljeniji).

Dakle ono što ja vidim kao neminovnu posledicu bolesne radoznalosti za lošim dešavanjima je da će mnogima zato lakše popustiti kočnice kada ih život dovede u problematičnu situaciju. Lakše će posegnuti za "tupim predmetom", nožem, pištoljem ... i bilo čime što im u trenutku pomračene svesti dodje pod ruku!

Zato mislim da je to već standardno ponašenje medija i novinara duboko i daleko strategiski za sve nas ŠTETNO!


20.11.16

Istina ili njeno tumačenje - šta je važnije?

Desi se anketa gradjana, ovoga puta od neke "Faktor plus" agencije. Tema je aktuelna naravno, ne bi imalo smisla da je neka budjava.

Agencija objavi rezultate, a iste krenu da tumače dve mediske kuće. Da li vam naslovi "Srbi ne očekuju spas od Trampa" i "Gradjani veruju da Tramp želi da pomogne Srbiji" imaju išta zajedničko - sem ISTE ankete?

Zaključak: ko te pita za suštinu, logiku i istinu - važnija je "interpretacija"!
Eto, dotle smo stigli... :( ...pa vi sada čitajte šta mediji piskaraju!


28.8.16

Ko je vlasnik broja e=2,718 28 18 28 4590*

Da, zašto je osnova prirodnog logoritma pisanog sa "ln" od početnih slova logaritam naturalis - takva kakva je?

Ako matematičari insistiraju da je broj 'e' matematička konstanta a ne prirodna (jer ista nije izMerena nego s'računata (i to na nekoliko načina)), onda bi mogli poStaviti pitanje - da li je te konstante bilo dok matematičara nije bilo? ... ;) Istorija matematike kaže da se prvi te konstante "setio" gospodin John Napier, i to tek u 17-om veku! Čak ima tvrdnji da je dotični gospodin to prepisao od nekog drugog gospodina Oughtred-a... :( ... Ili da generalizujemo pitanje - da li je matematike bilo pre matematičara?

Ta i takva pitanja su ustvari oblast morfogeneze, ontogenetskog i filogenetskog razvitka svih oblika sveg života, pa čak i onog neživog a pojavnog dela svega kao što je recimo klatno! Tako posmatrano, kroz tu prizmu evolucije svega, broj 'e' odnosno logaritam prirode 'ln' koji za osnovu ima baš taj 'e' - je ipak prirodna konstanta, ne matematička!

Druga je stvar što matematičari drčni slave - pa i za onim što je priroda davno smislila! - nalaze razne načine da dodju u lično vlašnistvo slave svojim formulama. Zdrava pamet kaže da vlasništvo nad nematerijalnim dobrom - patentno pravo - pripada onome ko je prvi do njega došao, a u ovom slučaju je to neoborivo zasigurno priroda!

Naravno da su matemetičari napravili svoj međusobni dogovor o kriterijumu koji deli svekolike konstante na prirodne/fizičke/merene i one druge "neprirodne" matematičke, koje nisu imenovane nekom jedinicom mere ... jer je matematika apstraktna kraljica svih nauka ... jer njeni zakoni važe za sve nauke, a svaka od njih ima svoje tematike izražene u svojim merenim veličinama. Tako pa gledano "iznutra", broj 'e' jeste matematička konstanta jer nema jedinicu mere(nja) ... i sve bi bilo lepo i krasno da nije one morfogeneze koja kaže - broj 'e' je postoja pre svakog matematičara i svake formule jer je jednostavno deo sveukupne prirode! Čak bi mogli tvrditi da je taj broj od Boga dat! Uostalom, otkuda onaj atribut uz tu konstantu - "prirodan" ? ... ;)

Otimačine je oduvek bilo i biće je (još malo) ... dok ne dodje neko drugačije doba, neko koje upravo u ovo naše vreme počinje da se radja! Ko to ne oseća, rob je epohe koja upravo umire...

(Ovo razmišljanje je inicirala diskusija sa cenjenim Spasojem Vlajićem, pronalazačem svetlosne formule, čija je tema bila upravo broj 'e'. Ideja vodilja razmišljanja je bila jednostavno - istina, i ništa drugo sem nje.)
8.8.16

Koreni uzroka techno muzike

Svi znamo ili smo makar čuli za techno muziku, muziku u stvari ovog tekućeg nam vremena, jer ostale vrste i podvrste imaju svoje korene u bliskoj ili dalekoj prošlosti, dok je techno muzika činjenično BAŠ ovovremenska. Pojavila se sa pojavom računara, ne slučajno naravno.

Zašto baš računari? Suština svakog programiranja, 3 osnovne "cigle" od kojih se "zida" bilo koji program su sekvenca, grananje i kružna petlja. Postoje još i linkovi unutar složenijih programa, pozivi pod-programa, gde i sami načini pozivanja mogu biti u principu dvojaki - direkno prozvani po imenu ili oni neprozvani koji reaguju na dešavanja oko sebe. Postoji još koješta drugo, ali sve to ostalo je nagradnja - suština 3 "cigle" je uvek obavezna u temeljima svake druge nagradnje.

Mladi muzičari, praktično deca po svom muzičkom obrazovanju i svemu ostalom, imali su na raspolaganju za svoje muzičke gradjevine SAMO te rudimentne "cigle" - sekvenca, grananje, petlja spakovane u nešto sto se tada zvalo "treker" koji se oglašavao na beeper-u, nečem minimalnom unutar svakog računara, pravljenim tek da upozoravajuće bipće a ne svira. Teško da možete zamisliti veštine koje su bile potrebne da se iz malog biptala iscedi nešto što liči na muziku! Otuda u stvari potiče ta spoljna pa zato i odmah primetna rudimentnost sadržaja - iz tehničkih ograničenja! (Da samo napomenem da je sekvenca u suštini unutrašnji sadržaj petlje, kao neka koščica ploda, a grananje spoljni sadržaj, kao kakvi plodovi na tim granama. Sve veoma podseća na prirodnost kao sveprisutan koncept svega - a kako bi i moglo drugačije?).

Dalje, osnovna tehnika muziciranja je bila i jeste ustvari petlja, unutar koje se do beskonačnosti ponavljao i ponavlja 'skoro' isti sadržaj. Istaknuta je reč 'skoro', jer to je samo ličilo da je sadržaj isti, a on se u stvari polako menjao uz stalno prateće udarce dumba-dumba... Ti udarci treba da ponesu energiju mladosti, oni umeju da budu i jaki i duboki, njih pravi petlja onoliko puta u minuti koliko muzičar misli da treba, da je dobro za ritam - a ritam je naravno nosioc techno-a. Ono "unutra", ono što teče u vremenu je u pozadini, a TO se ustvari sluša, to muzičko "meso" sadrži u sebi ono bez čega muzika nije to što jeste - melodiju! Ta pozadinska melodija je ono što se ciljano sluša, jer je dumba-dumba uvek tu u prvom planu, ne interesantan mnogo.

To sve rečeno bi mogli nazvati fizičkom strukturom techno-a, ali otkud' to da je baš takva vrsta zvučne umetnosti - baš udaračka?! ... Da bi pomogli odgovoru da sam dodje do nas, zapitajmo se kakvo je vreme u kome danas živimo? Zar to nije vreme presije obaveza i velikih želja kojima nas mame da radimo sve više i više? Naravno da jeste, i naravno da u tome ne uživa većina "worker-a" koji isčekuju uvek male plate da bi zadovoljili nametnuti smisao sreće o lagodnostima koje nude lažljive reklame. I da li je sad' takav "worker" sretan u svojoj svakodnevici? Sa jedne strane ga napadaju reklame slatkog života na dugme, a sa druge mu kroje dan kako njima onima odgovara u smislu radnog vremena koje mu ne dozvoljava da ima svoj deo dana. Da li mu je život lep, da li ima "svoje slobodno vreme samo za sebe", i ako ga ima, koliko je odmoran da ga koristi - ako ga koristi uopšte..? (a ima ga?!)

Sve to zajedno, pravi socijološki lonac u kome se krčkaju do ključanja ljudske napaćene duše, gde se ringla isljuči na dva vikend-dana, da radna raja malo o'ladi od onoga što zovu "ritam svakodnevice", ritam koji u stvari ubija želju za takvim životom "raditi raditi i samo raditi". Ako neko pomene japance kao "primer za ugled" te društvene socilogije, odgonetka je prosta: njihova vera propoveda žrtvovanje, njima je to imanentno, njihova je vera duboko utkana u spirali njihovog genoma, pa jednostavno - oni su oni a mi nismo oni ... :(

Zbir dve dvojke daje četvrtast rezultat - ne svidja mi se život koji živim, rado bi da ga razbijem i smrvim u paramparčad što većim čekićem, nekom žestokom macolom - ali i da imam takvu alatku, slaba je ona za mašineriju koja me stalno nepodnošljivo gnječi ;[ ... pa ću zato lepo da uzmem moj komp, pa da u petlju turim najdublji bas koji nadjem, pa da ga odvalim do daske, pa nek' se sve trese, da im ja  @*#^@^ ... ... jer NE VOLIM život koji živim, koji mi je nametnut, ja bi da ga razbijem u najsitnije komadiće !!! grrrrrrrr..... :[[[

Da - bunt! ... techno je bunt ljudi i vremena u kome su/smo!

...a onda iz tame dolazi pošast, jer bez nje se izgleda ne može. Da bi se dugo izdržalo slušanje techno-a, prvo se uzmaju energetski napici, jer zaBoga ako ne đuskam celu noć kao indijanac na ratnoj stazi - kakav mi je to provod..??

...a da bi mi bilo maštovitije dešavanje đuskanja, daj da ga malo podšprajcujem hemijom, jeftina je...

...a kada se iscrpe čari hemije, dolazi teška kategorija, ono najgore - igla! :((((( ... igla koju neki zovu i hors (da, samo konji to mogu)

Gde je izlaz iz te situacije koja hara omladinom belosvetskih gradova? Kako otići u obećanu zemlju živih snova bez hemije i igle? ... ... hm?  A zašto muzika sama po sebi ne bi bila dovoljna da nas tamo ponese i odnese?! Kakva to i koja muzika nam treba da se zaobidje hemija i igla...? ... možda i postoji odgovor - psytrance! ... muzika koja je sama po sebi svrhovito te namene, bez hemije i igala ume i može da nas odleprša u carstva snova, jer ovaj svet ovakav kakav je, nenormalan za normalne - to urgentno traži !!!

Neko će na sve ovo da kaže - ma budalaština, nije to uopšte moguće, ALI ;) ... ko je je čitao SF poemu "Dina peščana planeta", zna da Gurni Halek, ratni vodja po zanimanju, ima jedan takav instrument na kome slušaoce odnosi u njihove snove - BEZ HEMIJE I BEZ IGLE !!! ... Setite se i da su stalno ponavljajući,  omamljujući udarci tam-tama put u trans igrača što skakuću u krug s'noge na nogu - jednostavni obrazac je isti: kao što neko mesto na telu utrne od stalnog pritiska, tako i naš "mozak utrne" od stalno istog zvučnog nadražaja, a kada utrne, lako je onda prizvati i prepustiti se drugim, vanrealnim vibracijama. Dakle nemojte suditi i osuđivati unapred nešto što niste probali, zahtev je zdrave logike!

Živ mi je čovek pričao da kada je slušao neki psytrance -  
to mu se i desilo...18.3.16

KOMPLIMENTI & UVREDE

     Kada NEKO izmisli sistem biranja vlasti (iza koga stane država sa svom svojom podrškom u sili), a koji se zasniva na brojanju nečega što je isto, to znači da je svima dodeljen jedan jedini ISTI broj zvani "jedinica" tj. 1, i da na nas sve tako i gleda - kao na bezlične učesnike sve medju sobom iste pameti kao što je svako zrno isto u gomili pasulja, ili na one čuvene "ovce" koje usmerava par vučjaka, a njih jedan čobanin. U čemu je suštinska razlika izmedju te situacije sa pašnjaka i one izborne, one kada kao biramo novu vlast - ? ... Ima li uopšte neke suštinske razlike?

     Gledjući me istovetno kao sve ostale, država me faktički anulira kao ličnost, čini od mene jednu beznačajnost iste težine kao sve i ostale beznačajnosti koje od dobre volje i svoje gluposti igraju igru "biranja" vlasti ... jer to i jeste samo jedna igra, farsična igrarija ... a naravno da medju tim istim ovcama koje se hvališu razumom, uz još tvrdnju da ga samo one imaju - ima svakakvih, i onih da izvinu glupih, i onih manje glupih, nazovimo ih za ovu priliku pametnijima. Teza koja objašnjava naslov je da se prvima pravi KOMPLIMENT kada im se dodeli uopšte pravo da im se mišljenje uvažava, a za druge je to UVREDA jer ih izjednačava sa verovatno nesrazmerno nižim, primitivnim, glupljim! Kome se takva podela ne svidja - žalim slučaj, ali ona je realnost od koje se može pobeći samo u snove - ili vam je ova realna utopija lepša..?

     Može li biti drugačijeg zaključaka nego da se nazovi "demokratija" zasniva na količni a ne kvalitetu ?!  Kako dobiti kvalitetnu vlast kada niko na kvalitet ni ne misli nego samo uporno broji i broji kvantitet - ?!

     Ideja o vladavini naroda nad samim sobom je u svojoj polaznoj suštini plemenita, ali ništa dalje od nje, ideje, se nije odmaklo. Čak šta više, ista se koristi kao maska prevare, velike prevare svih koji se zanose da je to nešto pametno i pošteno, to kada narod bira "svoju" vlast, pa je ona zato "njegova narodna" vlast! Takav idealizam je ravan onome da decu kroz odžak ubacuju rode...

     Zaista nismo daleko odmakli u evoluciji kada učestvujemo u takvim igrarijama, zamišljajući da smo mi sada nešto mnogo bitni...

     Ako vam ni gornje razmatranje nije dovoljno, onda pogledajte donji vrh vrha ledenog brega:

     https://www.youtube.com/watch?v=JEzY2tnwExs


2.3.16

ZABRANjENA diskusija o vakcinama

Dešavanje je očekivano kada na "izvesnim" forumima krene diskusija o prinudi vakcinacije dece, ali nije normalno da se to desi na forumu čija je tematika prirodnost življanja - www.biodinamika.org ...

Tema je bila "Zašto gubimo poverenje u vakcine?". Zaključavanje teme je obrazloženo mojom ocenom da je jedan član foruma bot novog svetskog poretka jer nonšalantno tvrdi da su sve priče o štetnosti vakcina izmišljne. Isti član, za svoj avatar (sličicu iz profila), ima svima pokazan "srednji prst" - to ne smeta, ali linkovi o vakcinama smetaju! Šta drugo pomisliti kada neko danas kaže da vakcine nisu štetne i pokaže ti "srednji prst" - nego da je bot plaćen da širi naručenu "istinu"? Zaključavanje se desilo odmah posle moje poruke sa 5-6 linkova koji su pobijali takav stav dotičnog. Moderator je bio istina kulturan, sve kako zapoveda 'politička korektnost' (važan je spoljni gladac a ne suština), i baš zato ne mogu da se otmem utisku da zaključavanje nije uradio od svoje dobre volje nego po nalogu.

Evo tri slike kraja mog članstva na forumu koji ne dozvoljava da se kaže istina o vakcinama. Slike možete čitati u original veličini klikom na njih.
24.2.16

2 pokušaja a rezultat isti =0

Reč je o novoj seriji "Dosije X" u kao 6 epizoda, posle 14 godina od valda zadnje snimljene. Zašto tako nešto zaslužuje blog nivo obraćanja?

Već odavno primećujem jedan manir u pravljenju serija koje dolaze sa tog - ah! - zapada: da količina zatrpava suštinu tj. kvalitet. Ako niste baš mnogo umetnički nadareni a treba da sklepate nekakvu seriju ili možda reklamu - snimite gomilu materijala, pa nabacate to sve odjednom djuture na gomilu u kratkim sekvencama od pola ili čak gala cele sekunde, i eto ga "kvalitetan" mediski proizvod...!!! Jadni konzument ne može da stigne misaono da svari ni jednu sliku, ni jedan kadar - kad eto novog!

Da, to je tehnologija količine, kada zafali ideja ili se nema umetnička žica.

Naravno, sve to, taj manir u produkovanju svega i svačega na isti način, se odrazio i na POKUŠAJ oživljavanja proverenih vrednosti kao što je Dosije X. Manirom reklame, gde je bitno za što kraće vreme (jer vreme je novac a on je svetinja!) - zatrpati konzumenta sa što više informacija da on ne bi imao vremena da ih slučajno vrednuje, sačinjene su i epizode novog Dosijea X. Ritam je toliko brz a sadržaj i suština toliko nevažni i trivijalni, da se dešavanja smenjuju bukvalno isto kao u reklamama ili promocijama zvanim "trejleri". Više nije bitna nekakva budjava realnost, SVE može da se izdešava ako je to na volju scenariste sa viškom mašte i režisera vaspitanog na reklamama! Važno je da se slika munjevito kreće, da je ritam ubitačan, da je užasna napetost konstantna...

Primer.

U epizodi gde Skali treba da spase Moldera od sigurne smrti (ih!), ista vozi svoj naravno terenac kroz neopisivu saobraćajnu gužvu gde svi stoje a samo se ona hrabra i požrtvovana nezadrživo probija! Lepo se vidi u svim sekvencama dozgo snimljenim da se nema kuda dalje, medjutim ona opet u sledećim uspeva nekako da i to savlada ... jer ljubav je jača od svega naravno, a naročito od realnosti...

I kada konačno stigne na neki naravno most, jer mostovi imaju sklonost naglog pada u vodu pa je drama još napetija - i kad' ugleda jadnog Moldera, onako već omatorelog i prethodno izubijanog u klasičnoj kung-fu makljaži, kako izgubljeno bleji u stravičnu budućnost koju su režirali naravno vanzemaljci - iz taka zaključi da je situacija toliko odmakla u minus da su joj potrebne ni manje ni više nego matične ćelije! ... e - to je već bilo previše i za mene, obožavaoca dotične serije, da sad' gledam još jednu jurnjavu sledećih X-minuta! Nisam više mogao da gladam to djubre od ničega, taj jadni pokušaj da se izvuče još koja kap iz suve drenovine filovane naravno reklamama u odnosu 1:1 ... jer sadržaj serije i reklama je teško više i razdvojiti - da, da ... nema više najave, proizvod koji se prvi nudi u reklamama je toliko fantastičan da se savršeno uklapa u suštinu serije, ali je zato seledeća reklama naravno Coca-Cola ... klik! ... gotovo sa gledanjem tog trulog djubreta koje bezobrazno nazivaju novi "Dosije X"... produkcija FOX, made in USA ... a ko bi drugi?

Nisam ja tupavi amer pa da gledam sve što mi servira novi svetski poredak! ... ovo ovde je Balkan, ovde ljudi još uvek pomalo/više razmišljaju i traže makar mrvice kvalitata! ... No pasarán što rekli davno neki pre mene... 

P.S. I u prvom pokušaju je bilo isto - do pola, a onda klik na OFF...9.12.15

OPSEDNUTOST stvarima

Da, upravo o tome se radi - danas je velika većina svetske populacije opsednuta materijalnim, onim što se obično naziva "stvari", a to podrazumeva - automobile, Hi-Fi linije, preskupe ručne satove ali i još skuplje modne "krpice", vile i bazene oko njih, ogromne jahte, besmisleno skup nakit, razne gedžete kojima broja nema... Reskiraću da učinim reklamu jednom sajtu koji se bavi preprodajom takvih stvari da bi dao primer koji direktno pokazuje našta mislim:

https://www.touchofmodern.com/stores/the-watch-aficionado

Čemu tolika raznolikost tako elementarne stvari koja služi svakome da sazna tako elementarnan podatak - koliko je sati? Da li je bogatstvo života u tome, u beskonačnom biranju beskonačno mnogo varijacija na istu, jednoličnu i banalnu temu? Da li to gledamo u sat radi informacije ili zato što je lep? Čemu stvar koja više ne sliži svojoj osnovnoj svrsi?

Zašto je to tako, i šta je "ono drugo" što nije materijalno, što mu je kontrateža? Da li je u pitanju razumljiva ljudska sklonost prema lepom ili tu ima jos nečega? Da li su u pitanju mamci da nas bolje upregnu...? Mamci kao što je lepota cveta za pčele ili sočna glista za veliku ribu zvanu som? Ko nam to onim što naziva "kultura društvenog trenutka" baca te mamce pred nos? ... a mamci su toliko lepi i primamljivi da nas - baš! zato - bolje teraju da zapinjemo nego ikakav bič u ruci vlasnika svetskog roblja! Bezobrazno i podmuklo se koristi ljudska sklonost ka lepom i tim načinom nam se nameću ideali i ciljevi života...

Vi sada razmislite pa mi kažite - koje su to stvari koje volite? ... i ZAŠTO ih volite - zato što su samo lepe ili i zato da bi ih imali?


1.12.15

poligraf umesto zakletve

Eto, dotle smo došli - kunemo se u istinu a niko nam ne veruje! Zašto? Zato jer je postalo normalno lagati, tako dopušta i zahteva svaki interes, pa i onaj lični, a taj "interes" je nešto što je normalno imati pa je zato i legalano dopušteno LAGATI IZ LIČNE KORISTI ... da, dotle smo stigli sa naopakom logikom koja pravda svako sredstvo zarad svakog cilja - sve je dozvoljeno ako imaš neki cilj, nije bitno kakav je, važno je da je tvoj lični interes da do cilja dodješ pa makar i lažima!

A nekada se verovalo "na reč", nekada ne tako davno kada je bilo ipak nekakvog morala, makar i tankog, kada je bilo SRAMOTA biti uhvaćen u laži, pa se svako toga bojao ... da bude javno obeležan kao lažov. Danas to više nije sramota, danas je to normala, pa otud' je i normala zapitati se uvek i za svašta "da li taj laže kada to kaže?" ... pa je zato čuveni poligraf zamenio u krajnjem moralne obaveze - pa time i zakletvu!

Ali realnost je ipak malo komplikovanija nego je pre bila. Zašto? Zato što gomilu izlaznih dijagrama na papiru ili ekranu, svejedno gde, na kraju IPAK tumači - čovek! ... Da, to je onaj isti kome ne smemo više da verujemo jer I ON ima "licencu za laganje" kao i svi drugi. Shodno tome, trebalo bi dakle i toga što tumači rezultate poligrafa staviti na isti test istine jer još uvek nema mašine koja će SAMA i nepogrešivo da obeleži pitanja sa lažljivim odgovorima...

To je jedno vrzino kolo iz koga nema izlaza. Da li danas, u ovo vreme opštih laži i lažne "demokratije", onaj ko tumači rezultate poligrafa sme recimo da kaže - "premijer nije prošao poligraf (premijer je lagao!)". Da, došlo je i tako vreme gde se ne veruje ni prvom čoveku države, pa on hoće/mora da se "detektuje" na "detektoru" da bi ubedio sve (a možda i sebe?) da govori istinu ... ali se ja i dalje pitam - sme li onaj operater da kaže premijeru da laže...? Jel on dok je tumačio rezultate sedeo žicama uvezan na tu mašinu?

Ili još gora posledica - kakav je to sistem i država u kojoj narod ne veruje svom premijeru koga je on, taj ISTI narod birao kao najboljeg medju najboljima, pa ovaj jadničak mora da ide na poligraf da bi narod nekako ubedio da ne laže - ? ... i na kraju - da li ga je zaista ubedio? ... jer kako narod da veruje nekom tamo operateru, tumaču dijagrama kome ni ime ne zna - ako ne veruje ni svom premijeru?

Jel vidite u'šta smo se svi zajedno upleli i do čega smo došli...?
I - ko nam je to doneo, sa koje strane sveta duvaju ti vetrovi laži...?

26.11.15

Zašto su plavuše - žute ?!

Zaista moram ovo da pitam, možda neko zna razlog...

Žena oboji kosu u žutu boju i onda postane - plavuša! U čemu je štos, zašto je ne zovu po stvarnoj boji kose nego koriste drugu boju...? ... Možda je trapavo reći da su plavuše ustvari "žutuše", ali to je samo MOŽDA 'ružno' na ovom mom jeziku - dakle nije u pitanju neadekvatna verbalnost nego nešto drugo, jer recimo i na engleskom ženu sa žutom kosom zovu "blonde", "blondinka"...

Nervira me što ne znam odgovor na tu glupost, pa ću biti veoma zahvalan svakome ko ima makar ideju za razlog te planetarne gluposti...


23.6.15

Kada je počela nizbrdica?

Koja, gde nizbrdica? Čega nizbrdica?

Nizbrdica u metaforičnom značenju razvoja ljudske civilizacije, na tu nizbrdicu mislim, a suština je u vremenskoj odrednici "kada", što podrazumeva da je pre tog vremena razvoj bio makar ravan, ili pre će biti da je bila ipak nekakva ili baš uzbrdica...

Pa, kada je počela "ta" nizbrdica?

Duboko sam ubedjen da je počela razvojem vizuelne informacije, i to ne toliko filma koliko televizije. Film ipak može biti umetnost, ali televizija - nikada!

Zašto baš televizija? Zato što je tog trenutka vizuelna informacija nadjačala i pokrila slušnu audio informaciju. Znate sigurno ono da jedna slika govori više od 1000 reči, e pa na to mislim: postalo je mnogo važnije šta se vidi nego šta se čuje, šta se izgovori.

Od tada pa nadalje dešava se ona nizbrdica: materija, uvek vizuelna, postala je važnija od suštine, jer je suština uvek nematerijalna. Mada, da se razumemo, materija je i pre toga bila na kraju važna, ali je suština ipak preovladavala: samo smo čitali ili kasnije na radiju slušali suštinu umesto da je čitamo, a sve nakon toga je bilo na nama: da zamišljamo ono posle iskazivanja suštine (tj. nju samu). Dakle tražio se od nas nužni umni napor za obradu primljene informacije! A onda je došla ta era vizuelnog, kada više nije moralo da se misli nego se sve dobijalo na gotovo u vidu pokretnih slika koje je tako lako upijati bez imalo umnog napora...

Na to se naravno kasnije nakalemila reklama, čija je suština laž i prevara a ne istinita informacija. I sve nakon toga, recimo čuveni WWW na Internetu, nakon pojave televizije, samo je svojom vizuelnošću i lakoćom konzumiranja povećavalo onu strminu, a time i brzinu pada ... razvoja ljudske civilizacije.2.4.15

osudjenici svog komfora

Skoro pročitah aforizam:

"Slobodan sam kao ptica jer jedem mrvice"...

Dopadljiv na prvi pogled a i posle, ali i sa mnogo istine u sebi. Kako?

Komfor i luksuz koji danas uživamo plaćamo svojom neslobodom. Ne lovimo više svoj ručak lukom i strelom koje smo sami napravili, ručak je odavno postao krajnji proizvod složenog delovanja drugih nekih koji takodje više ne love ručak svojim lukovima.

Da, složen je civilizaciski sistem u čijim produktima danas uživamo ili "uživamo". Ma šta da je od ta dva, to smo platili cenom koja nema cenu - svojom slobodom! Retko ko danas za sebe može da kaže da je baš slobodan, da nema obaveza koje se uvek svode na samo jednu reč "moram"... Kakva je to sloboda kada se nešto mora? Lažna je to sloboda, nikakva ustvari... Ili - da li nam je sloboda više i potrebna? Možda smo je nadrasli pa sada umemo da uživamo u njenom antipodu, svojoj neslobodi? Da li ste u stanju da uživate u svojoj neslobodi?

Pitanje je i sledeće - kada obaveze zatrpaju svu slobodu, da li bi bili dovoljno hrabri da se odreknete svega i krenete u šumu? ... makar i sa savremenim lukom, onim sofisticirano složenim koji garant sve pogadja ... da povratak slobodi ne bude baš toliko nagao i stresan, da bude ipak malo lakši... i da li bi poneli ipak šibicu? ...ili samo jednu knjigu, onu omiljenu? ...ili mobilni za nedaj-bože?
24.2.15

Govorni jezik kao merilo

Često se hvale jezici koji su jednostavni za učenje, nasuprot onih koji imaju konplikovanu gramatiku, kao što je srbski, francuski, finski, madjarski, baskiski naročito... Tipičan primer jednostavnog jezika je - engleski.

Šta je uzrok te razlike u težini koja se ustvari svodi na komplikovanost gramatike a malo manje na bogatstvo termina?

Ako ne zaboravimo da se svakodnevno mišljenje kao umna radnja, uvek dešava na meternjem jeziku, onda slobodno možemo reći da od finoće "alata" za mišljenje zavisi i finoća naših misli. Ne mogu se velikom četkom crtati precizni detalji kao malom četkicom tankog vrha. Analogija je potpuna i u domenu zvuka: zamislite orkestar bez gudača u kome bi svirali samo perkusionisti, i biće vam sve jasno što se tiče izražajne finoće govornih jezika.

Zato, nemojmo se uvek diviti prostim jezicima čije je "kvalitet" jednostavnost. Havajski jezik poznaje samo 12 glasova/slova, engleski 24, srbski 30 ... imajte i to na umu kada se divite dostignućima zapadne civilizacije, naravno samo onim materijalnim ... za ostalo je potrebno nečeg malo više!  ;)


2.10.14

kada se izgovara jedino moguće

Slušate ili čitate šta neki političar priča o nečemu, i u većini slučajeva kaže nešto umirujuće, optimistički pozitivno (ako se ne svađa sa konkurencijom). Nije loše tada se uvek zapitati koliko on to zaista misli što priča - sledećim pitanjem sebi: da li on, u ovom trenutku i sa tog položaja na kome je, ima mogućnost ili želju da kaže neku drugu varijantu na istu temu? Ako osetite ili znate da te druge varijante nema, ako je ono što čujete ustvari jedina moguća varijanta, onda slobodno zanemarite sve što ste čuli jer - koja je korist od toga? Rekao je ono što je MORAO da kaže, pa je samim tim ta informacija suvišna jer vi već znate da tako mora kako on kaže ... odnosno to uopšte i nije informacija nego slatka umirujuća bombona za uspavljivanje vaše pažnje!


16.7.14

ZABAVA kao imperativ života

...ili da li je najlakši odgovor uvek pravi i dobar odgovor?
...a koje je pitanje?
...šta je smisao života, zašto postojim?

Da, odgovor koji najviše prija na to čuveno pitanje je - zabava ... zabaviti se nečim ili bilo čime, zaposliti pažnju sa nečim što prija, što se lako konzumira, što je na dohvat ruke.

- Koja je zabava najbolja?
- Ona koja zahteva najmanje napora.

Mala deca vole slatkiše, čokolade. Zar nije najlakše uvek im dati sve što vole, a ne se sa njima preganjati oko voća ili nedaj bože povrća? Jeste, ali da li je to dobro, zdravo - šta će biti sutra sa zdravljem tog deteta? Čekajte - kakva je to zabava ako se postavljaju teška pitanje...? Zabava takodje podrazumeva da nema nikakvih škakljivih pitanja, da se na pitanja ni ne misli, da postoje samo gotovi odgovori za sve bez ikakvih pitanja...

- Za koga je zabava dobra?
- Laki odgovor: za onoga ko se zabavlja.
- Teži odgovor: za nekoga kome takvo stanje stvari odgovara...

Prava zabava, ona koja se svugde reklamira, nikada nije lako dostupna. Ona uvek dostupna je ustvari trivijalna baš zato što je uvek i svima dostupna! Kakva je to zabava kad svi mogu da je troše, upražnjavaju..? Prava zabava treba da se zasluži parama, jer pare su univerzalne, one su uslov svega, pa zato i mamac za svašta ... a pogotovo za zabavu, onu teško dostižnu koja mnogo košta ... i koja je baš zato mera društveno priznate vrednosti onoga kome je takva dostupna.

Time na kraju dolazimo do smisla zabave kao fenomena savremenog društva: ona je statusni simbol - ko se dobro zabavlja, taj je uspeo da se dobro iskotira u okruženju, a publika iz okruženja voli dobro kotirane jer u njima nalazi svoj cilj života koji joj nije ostvariv ... pa zato takve treba oponašati, truditi se da se bude makar na kratko kao oni, makar samo za jednu noć u tami nekog kluba ... biti pored uspešnog i time dokazati sebi i drugima da ipak nešto malo vrediš...


14.6.14

Koliko ima istine u demokratiji ?

Danas je demokratija kao planetni fenomen došla do ranga verske konfesije, verskog ubedjenja. Sekundarna je priča da li je to nametnuto ili nije (a jeste nametnuto), bitnije od toga je - koliko ima istine u demokratiji koja se kao takva propagira? A kao kakva se to propagira? Pa kao idealan sistem uredjenja svakog društva bez obzira na njegovu tradiciju, a time označava kao krajnji cilj svake zajednice bilo kog nivoa i obima posle koga više nema ničega!

Ali zapitajmo se - koliko ima istine u tome što je sve unutar instalisane demokratije posledica izborne volje gradjana?

Prvo, da bi se imalo poverenja u bilo čiji izbor bilo čega da je on makar vredan pažnje, je obaveza informisanosti o onome šta se bira. Dakle, koliko je informisanost u predmet biranja - istinita? Ne verujem da će iko danas reći da je informisanje o temi politike nezavisno a time i blisko istini. Čemu postoje izborne kampanje nego da sakriju ili iskrive istinu primamljivim obećanjima kojih se posle niko više ne seća? Zatim, svi dobro znamo da je privatno vlasništvo u medijima direktno u vezi sa onim što se MORA pisati a ne sa nekakvom istinom. Dakle odmah u početku imamo grešku "u koracima" - lažna slika o istini ne može da ima za posledicu ikakvu krajnju istinu kao rezultat.
 A onda i ona drugo, naknadno. Postoji mali milion načina da se rezultati iole validnih izbora kasnije, naknadno, deformišu, iskrive i odvedu u sasvim drugi pravac od početnog, od naroda željenog? Kako to? Pa tako što UVEK postoje naknadni pritisci na izabrane, direktni i oni drugi, pravi i skriveno posledični ... u smislu "pazi šta radiš, pazi da ti se sutra ne desi nešto loše..." ... zamagljene, neizgovorene pretnje imaju u stvari mnogo veći efekat kod svakoga nego one direktne. Prvo zato što se ne izgovara krajnja posledica već se ostavlja objektu pretnje da sam nadje ono što bi ga najvise pogodilo, od čega najviše strepi, a drugo što se praktično ništa ne može protiv nedorečene već samo pretnje u začetku. Uvek se moze reći da je sve pogrešno shvaćeno...

I onda da ponovim pitanje - koliko ima prave, istinske demokratije u svakoj današnjoj zemlji koja je počela sebe da promoviše kao takvu ... jer politički sistem je ustvari materijalizovana ideologija, a svaka ideologija je uvek više vera od stvarnosti, a ako je nesto više vera nego stvarnost - to je onda pre veroispovest nego sve ostalo...28.4.14

Ko su osobenjaci?

Da, kave su to zverke ti posebni i drugačiji od svih drugih? ... i zašto su takvi?

Često se u svakodnevnom životu kaže za nekoga da je osobenjak, a to su obično prilike kada se nekome želi dati negativna ocena uopšte, ali sa ipak prizvukom razumavanja za to. Čak se ne retko dešava da je to ustvari upozorenje na neočekivano buduće ponašanjenje toga tako nazvanog...

Postoji nešto što se zove mišljenje o normalnom ponašanju, što bi se moglo prevesti i kao očekivano reagovanje, što opet podrazumeva jednu ključnu stvar - predvidivu reakciju. Ako reakcija nije iz te grupacije, onda onaj čija je već postaje kandidat za ocenu posebnosti, osobenosti - dakle i kandidat za osobenjaka.

I šta tu ne valja? Jeli poželjno da svi budemo isti? Nije. Pa šta je onda u pitanju - otkud onaj pozadinski prizvuk upozorenja ili preporuke "bolje da ga se kloniš". Jesmo li mi svi kukavice pa da bežimo od različitosti? Šta bi se desilo da ih nema, da su svi zaista isti?

Odgovore na ta pitanja nije teško dati, a svi sigurno vode ka tome da je dobro biti različit, da to vodi nečem novom i verovatno boljem.

Da li su osobenjaci bundžije i revolucionari? Da, ponekad. Pa šta? Jel revolucije treba izbegavati po svaku cenu? Jel se desila nekada neka revolucija koja je iza sebe donela nešto loše posle onog dužeg vremena kojeg zovu "istoriska distanca". Nije!

Lično mislim da je više tih osobenjaka, da bi svet bio mnogo bolji. Zašto? Zato što su svi oni koji to nisu deo jedne opštosti, deo statistike velikog broja, dakle neko ko ne razmišlja svojom glavom već sudove i pravila uzima od drugih. Pa zato pitanje - čemu on? Zašto takav uopšte postoji? Radi servisa ostalima možda? Jer mora neko recimo i pekar da bude... a ne neki tamo koji ima vremena za razmišljanje, iliti pročitano drugačije, neko ko je dokon pa ne zna šta će sa sobom i svojim mislima...

Pa? Zašto je svaki osobenjak obeležen kao nešto u minusu? Meni nije jasno, a ako vama možda jeste - kažite mi to u komentarima...


6.4.14

tzv. "nevladin" sektor

Šta je to - nevladin sektor?

Po nekakvom smislenom logičnom tumačenju, to bi trebalo da bude sve što nije "pod kapom" izabrane vlade, ili ako ste opozicija moderno je reći "režima", gde taj termin treba u mislima apriori da izazove negativan osećaj prema bilo čemu sa tim atributom, dakle u ovom slučaju nečemu što je protiv naroda, jer valda je svaki "režim" protiv nečega i nekoga (ovde čitaj naroda).

Kada se ta metafora "pod kapom" svede na konkretno, dodje se do brojki pored kojih je neka aktualna valuta. Ergo da skratimo, biti nevladina organizacija znači ne biti na budžetu tog istog naroda, jer zaista narod te organizacije ne plaća! ... paaa - ko ih onda plaća? ... i ZAŠTO ih plaća? ... zbog dobrobiti tog naroda ili malo i svoje? ;)

Opšte je mišljenje i zato opšti stav, da svaka demokratija treba da obiluje sa što više nevladinih organizacija, jer zaboga, zar nije dobro da nešto postoji iako ga mi ne plaćamo?! Asocijacija je - ima nečega i za džabe u toj demokratiji, mašala ... sve dotle dok se ne setimo jedne druge metafore da "nigde nema neplaćenog ručka" ;)

Suština je u sledećem: demokratija, koja na sva usta reklamira volju i vladavinu naroda, gaji takodje i nešto što NIJE volja tog naroda! A čija je onda to volja? Pa onoga ko to plaća ... a što on to plaća? ... pa da se izdešava njegova volja, neće valda tudja o njegovom trošku? ;)

Zaključak je - što je više nevladinih organizacija, to je njihov uticaj veći, odnosno uticaj onoga čiji interes nije i narodni interes, jer da jeste, plaćao bi ga taj narod. Ja bi to nazvao "kukavičijim jajetom", dakle opet neka metafora, a svaka metafora je fino i kratko izrečena istina ... pa ako se zapitate otkud toliko metafora u ovo malo teksta, setite se da se radi o demokratiji ... ili pre o "demokratiji" ;)


24.3.14

Da li je količina mera kvaliteta?


Čekajte - da nisu lončići pobrkani: zašto dve suštinski antipodne kategorije dovoditi u vezu medjusobne samerljivosti? (kvantitet i kvalitet) ... kako uopšte nekome može pasti na pamet da je jedno merilo nečega za ono drugo?

Pa eto, dešava se i to ... u današnjem svetu, kvantitet, odnosno velika količina bilo čega postaje merilo i opredeljenje da je to nešto vredno, da se za tim treba povoditi, pa to postane uzor svemu. A odakle takav stav? Zar nije logično da je kvalitet po logici na suprotnoj strani, da je on veći što je njegovih nosioca, subjekata - manje? Kojom logikom pravdati sad' pa takav stav? Pa ovom: kada merimo nekakav kvalitet uopšte, sigurno (us)postavljamo kriterijume zadovoljavanja, ispunjavanja istih, pa kažemo - ako to nešto zadovolji naš kriterijum koji se tiče višeg kvaliteta od ostalog, onda to možemo shvatiti i prema njemu se odnosti kao prema nečem kvalitetnom. A onda, što više takvih kriterijuma postavimo i tim više oni budu zadovoljeni, TO je kvalitet toga što vrednujemo prema ostalom - veći!

Sa druge strane, suprotno tome, imamo situaciju da se jedino brojnost pojave tj. količina, smatra i registruje kao kriterijum kvaliteta. Primer: što je koncert više posećen, to je kvalitet muzike koja se tamo čuje - veći. Ili još gori primer: što neka partija dobije više glasova na izborima, to je njena (dosadašnja) politika bolja, znači kvalitetinija...

Složićete se ipak, mislim, da je kriterijum količine u svojoj suštini pogrešan za sameravanje kvalieta bilo čega, ali je u isto vreme i veoma jednostavan: samo treba prebrojati bilo šta i naći najveći broj - i obavili smo posao, znamo šta "valja", šta treba konzumirati, čimu treba težiti... Medjutim, ta lakoća upotrebe zavarava i zavodi. Toga moraju biti svesni svi koji imalo misle svojom glavom, koji tudje a zvanične stavove ne uzimaju zdravo-za-gotovo kao svoje sopstvene.

2.11.13

kada je novac PRVI i JEDINI cilj, onda...

Pripadam generaciji koja je okusila oba sistema, i onaj prethodni, socijalistički, i ovaj novi, kapitalistički - dakle može se desiti da moje mišljenje i sud o njima budu validni... bar sa stanovišta "malog čoveka", a možda i malo više preko toga...

Suština kapitalizma je interes izražen kroz novac. Da li sam rekao istinu? Verovatno jesam, ma koliko se njegove pristalice trudile da opovrgnu to mišljenje navodeći koješta kao primere, recimo humanitarne organizacije ... sa viškom slobodnog vremena (višak novca se podrazumeva).

Ali odmah se nameće pandan pitanje za onaj prethodni sistem, socijalizam: šta je njegova suština? Postujući logiku a i iskustvo, mogu odmah na početku da ustvrdim da mu novac sigurno nije bio najvažnija pokretačka energija - ali ako nije on, šta je onda bilo na prvom mestu? Najbolje je reći - bilo je važno sve drugo a na kraju tek "te proklete pare"... Rekao bih čak da je moral bio na prvom mestu; lopova nije bilo ne zato što je ondašnja milicija bila efikasna, već zato što je bilo sramota biti lopov. Ta jednostavna moralna norma se ugradjivala od samih pelena u temelje svake ličnosti, iako je to sa stanovišta sadašnjeg trenutka inverzno, pa time i čudno.

Dobro, neka je sve to tako u globalu tačno, ne mora baš u detalje, ali u čemu je ipak suštinska razlika, ne ona lokalno lična? Smisao unutrašnje organizovane gomile ljudi je da ta gomila opstane i bude sve bolja, oragnizovanija, što se u krajnjem svodi na podredjivanje uloge pojedinca interesu cele grupe. Kraće rečeno - bitnija je zajednica od pojedinca. Dobro, neka je tako zdravije od onog obrnuto, ali se onda otvara jedno novo pitanje: kako zaiteresovati, motivisati ili u krajnjem naterati pojedinca da svoje lične i prizemne interese podredi opštim? Evo uzmimo recimo Japan i japance; kod njih je kult rada odavno postao to što jeste - kult! Njih ne treba niko da tera da rade, oni rade "sami od sebe" moglo bi se reći, njima je to dnevna normala. Ali šta je sa drugima, onim malo manje vrednim, sa "zapadnim" čovekom, pa i sa ovim našim domaćim? Kako njih motivisati pa i terati da sopstvene interse podrede opštim?

Odgovor je - nema druge nego mukom i parama (kojima se plaća ta muka). Time smo odmah na početku izjednačili rad sa mukom! Zato sledi pomalo čudno pitanje: zašto rad nije zadovoljstvo nego muka? Logičan odgovor je - zato što ne radimo ono što volimo, ili zato što smo vaspitani da malo volimo bilo šta da radimo, odnosno da smo u suštini vaspitani da budemo - lenji!

Kako je sad' pa TO moguće - ?

Da li ste ikada slušali nekoga kako se hvali da kasno ustaje jer mnogo voli da spava? Ja jesam mnogo puta, pa zato pretpostavljam da jeste i vi...

Drugi klasična primer: jedva čekam vikend... Zašto? Zato što onda NIŠTA NE RADIM...

...

I tako možemo još dosta da navodimo primera, a svima je zajedničko hvalisanje nečeg u suštini negativnog a našeg, sopstvenog.

Jednom odavnina poznatom reči - vlada hedonizam, kao emanacija sebičnosti, što sve vodi ka dekadenciji. Da li je to dobro - naravno da nije jer ne vodi nikuda, nema perspektivu boljeg. Može to tako da se kotrlja izvezno vreme, potpomognuto raznim društvenim protezama, ali kraj je očigledan i uvek isti - revolucija... koja katarzom vraća stvari na početak, pa sve tako x-puta u krug... dok jednog dana ne prestanemo da se hvalimo svojim manama!

I na kraju, malo mi to takmičenje koji je sistem bolji pomalo liči na tuču dvojice, jednog slabijeg i pametnijeg, a drugog jačeg a glupljeg - pa ako se radi o tuči, zna se ko će da pobedi... samo na duge staze da li će onaj gluplji da se - opameti?


IN vs OUT

Kriptičan naslov posta, jel da ... a zašto?

Iza IN/OUT, tako kratkih reči, čije bukvalno značenje prevazilaze verzije značenja zavisne od konteksta, mesta i načina kako se jedna ili druga reč primenjuju - stoji mnogo ... mnogo čega?

Svako od nas svih koji se ponosimo pripadnošću najrazvijenijem obliku života na zemlji obdarenim razumom, se od pelena pa nadalje uči jednom osnovnom postupku: razvrstavanju svega na šta valja i šta ne valja, šta je dobro a šta nije. Razne su misaone verzije koje stoje iza te osnovne binarne potrebe da sve svrstamo u samo te dve osnovne kategorije, a ona najapstraknija je upravo to "IN" i to "OUT". To je i više od onoga arhaičnog "u modi je" i "nije u modi", jer sada iza ta dva jezička konstrukta stoji kompleksan i kompletan trend populacije koja čini njenu većinu. Zalepiti nečemu etiketu da je IN ili OUT, bukvalno znači i osuditi ga na uspeh ili ono suprotno: propadanje i zaborav. Snaga te dve reči je velika i konačna, sudbinska za njihove svakojake objekate primene.

Ono "vs" je od engleskog "versus", tj. naspram, odnosno namena mu je da uporedi ili suprostavi ono što je levo onome desno od te kriptično skraćene "valja - ne valja" verzije.

Možemo reći i da je "vs" suština dešavanja svih tekućih trenutaka u misaonom kompleksu naše populacije. Sve je uvek nečem drugom suprotstavljeno, uvek se za sve nadje nešto što je kontra njega...
Zablude glasača vulgaris

Evo nekih zabluda glasača koji uporno i dalje izlazi na izbore, a sva logika i dešavanje po celom svetu kažu da je demokratija promašeni sistem, ne zbog ideje koja je plemenita već zbog implemetacije koja je prvo glupa, a onda i kriminalno loša.

- da su izabrani političari nezavisni u svojim odlukama

- da je izabranima više stalo do naroda nego do sebe

- da su izabrani političari ono najbolje što se može naći u narodu da vodi zemlju

- da omiljeni političar uvek priča istinu i da nikada ne prećutkuje istu ako je zna, ili da je prećukuje iz nekakvih naknadnih razloga koji to prećutkivanje mogu da opravdaju nekom daljom strategijom

- da cilj političara nije lični ineteres nego interes svih ili makar onih koji su ga birali, a sve to u sistemu koji odobrava i forsira uopšte svaki mogući interes kao glavnu ideju vodilju svega, počev od nivoa države pa zaključno sa nivoom pojedinca


31.10.13

Sloboda ILI Ljubav - ?

Suštinsko pitanje: da li ljubav ograničava ljudsku slobodu? ... Postoji uobičajeni odgovor: ako je prava, ne ograničava. Šta se krije iza tog odgovora? Podrazumevana situacija da zaljubljenima ne treba drugi partner od onoga koga imaju - zauvek! ... E, problem je u tom zadnjem "zauvek" jer ono može imati ipak neko vreme trajanja, dakle negaciju samoga sebe: nije zauvek nego samo u početku, gde je početak sasvim relativan pojam u smislu trajanja ... a posle dolazi realan život: ne možemo jesti celog života samo pasulj za ručak...

I eto razloga za ono "ILI" iz naslova, za NUŽAN izbor izmedju ta dva elementarno bitna osećanja svakog razumnog bića - šta izabrati, slobodu ili večnu vernost voljenoj osobi ... koju smo sami izabrali, nema pravdanja da nam je ista nametnuta.

Sledeće pitanje se odmah nameće - zašto ne bi mogli imati i jedno i drugo, i slobodu (ona apsolutna po pitanju ljubavnih partnera) i ljubav? Šta tu smeta da to tako bude? ... Smeta moralna norma, nepisani zakon koga se većina pridržava: prevara partnera je nešto mnogo mnogo loše, najgore što može da se desi ... zašto? ... ZAŠTO?

Logika pita: šta je veća mera vernosti, da li kada nam se voljena osoba stalno vraća posle mnogo "izleta", ili kada je stalno vezana uz nas, bilo svojom voljom ili voljom (silom čak!) svog partnera? ... ajde, zamislite se pa sami nadjite SVOJ odgovor na to pitanje... da vidim nekoga ko će da kaže da je stalna vezanost veći dokaz... ;)

Dakle neminovni zaključak je - voleti nekoga a ne sputavati ga da druge voli, voleti ga samo zbog toga u njemu a ne zato što je tvoj i ničiji više - vrhunska je stvar, vrhunska ljubav koja dopušta i ne sputava slobodu apriori, slobodu "izleta". Jenoga lepoga dana tako će i biti, a svi koji se danas ovako osećaju - stanovnici su te budućnosti već sada.

Jeste, postoji opasnost, pa zbog nje i strah, da nam se voljeni stvor neće vratiti jednog ružnog dana, ali to je mehanizam koji upravo nas same motiviš da budemo što bolji prema tom voljenom stvoru, da ga što više i svaki dan volimo ... ali se i to može istumačiti kao nekakvo ograničenje lične volje u smislu prinude da volimo i kada nam je trenutno drugo važnije - jer ideja i posledica svake prinude je gubitak slobode. U ovom slučaju moranja biti ono što nam se neće zarad negubitka - izvire strah od gubitka voljenog bića, a svaki strah je paraliza uma, najgore njegovo stanje...

I šta sad', gde je rešenje? Ono je u logici da ako se zaista desi ljubavni gubitak, a mi iskreno bili kakvi jesmo bez ostatka i moranja - onda smo to i zaslužili, jer htenjem i traženjem od drugih, pa i voljenih, više od onoga što zaslužujemo, narušavamo balans pravde u krajnjem, i lokalno i kosmički ... i sve to zbog kriterijuma onoga ko se nije vratio, a njegov je sud o nama po pitanju njegove ljubavi apsolutno ličan - ima pravo na svoje mišljenje ma kako ono loše i neopravdano bilo, jer u pitanju je - ljubavna čarolija duše...

Zaključak je sledeći: budite uvek onakvi kakvi jeste i dobićete taman onoliko koliko zaslužujete. Trud da se bude uvek bolji - ali ne iz koristoljublja - je podrazumevajuća normala. Ko bi hteo više, dobiće na kraju ipak manje, bilo auto-restrikcijom svoje slobode zbog namoravanja sebe da se prikaže boljim nego što jeste, bilo sumarnim shvatanjem da onaj prekoputa nije ono zašta se predstavljao svo vreme, a mi uložili tolike resurse u njega, dakle u deficitu smo...

Preporuka: budite taman takvi da imate obe stvari - i slobodu i ljubav ... ne smetajte onome koga volite da diše svoju slobodu punim plućima, ne gušite ga vašom sebičnošću da ga ne delite sa drugima - to je u kranjem animalni atavizam ... da je svugde i uvek tako, da ono ILI predje u I, desilo bi se cvetanje ove planete koja sve više gubi samu sebe u dekadenciji I slobode I ljubavi...22.12.12

Kafkijanski Limundo


Zašto "ovo" stavljam u blog, svima na raspolaganje?

Zato da se na očiglednom primeru vidi dokle može da dovede arogancija sistema koji jednostavno ignoriše svoje korisnike. Ovo jeste mali primer, ali je ustvari slika u malom velikog sistema, jedne recimo države, kada takozvani "mali čovek", i pored očigledne nepravde biva IPAK osudjen, i ostaje bespomoćan pred tim oličenjem zla zvanim "sistem" ... ili makar ono što se pod tim, nadasve apstraktnim pojmom, podrazumeva. Situacija je u dlaku ista onoj iz romana Proces, Franca Kafke.

Ta dole je pismena konverzacija izmedju korisnika jednog sajta za aukcisku prodaju, koji je ustvari jeftina domaća kopija čuvenog ebay-a, i koji je, iz nikom poznatih razloga, sebe nazvao - Limundo. Dakle taj običan korisnik sam ja lično, vlasnik ovog bloga, koji na tom sajtu ima skoro 50 uspešnih kupovina bez ijedne loše ocene, a koji biva maltretiran bezočnim ignorisanjem. Takvo ponašanje je nemoguće dati opisno, može da pomogne samo citiranje kompletne prepiske.

Evo dakle kako i koliko oni cena svoje korisnike:  'SLUČAJ 1'  je samo dokaz za greške u ostala dva "slučaja"...SLUČAJ 1

Nedozvoljeno ponašanje na Limundu - primljeno 27. Okt. 2012 14:59

Zdravo,

primetili smo određene nepravilnosti u vezi sa tvojim učešćem na Limundu
i dužni smo da ti ukažemo na njih.

Na Limundu nije dozvoljeno razmenjivati sledeće podatake:
internet adrese, e-mail adrese, kontakt podaci
(osim po završetku aukcije između kupca i prodavca).

Uputili bismo te na pravila
kao i na sistem sankcionisanja ukoliko se ona krše.

Napomena:
Ovo je poruka obaveštenja.
Tvoj status u sistemu sankcionisanja je sada promenjen na “Obavešten”.


Pozdrav,
Limundo tim


27. Okt. 2012 15:50
=================================================
> Na Limundu nije dozvoljeno razmenjivati sledeće podatake:
> internet adrese, e-mail adrese, kontakt podaci
> (osim po završetku aukcije između kupca i prodavca).

Jesam dao i trazio e-mail adresu -- ali za akciju koja je VEC ZAVRSENA, radi problema oko uplate koja je bila pogresna ne mojom krivicom. Dakle nije bila u pitanju zla namera paralelne trgovine ili neznam vec cega, sto se TEBI moze paranoicno da pricini.

Ako i dalje budete bukvalno tumacili sopstvena pravila, gubicete musterije kao sto ih vec i gubite: svi odlaze na "kupujem-prodajem".

Zato zahtevam da mi VRATIS status koji je bio pre tog TVOG "obavesten", i da me naravno obavestis o tome.

30. Okt. 2012 02:14
Zdravo,

izvinjavamo se zbog dugog čekanja na odgovor.

Status tvog naloga sada je vraćen na prethodni nivo.
Izvinjavamo se na neprijatnostima.

Molimo te da ubuduće ne dostavljaš kontakt podatke.

Hvala na razumevanju.

Pozdrav,
Saša
Limundo timSLUČAJ 2

Nedozvoljeno ponašanje na Limundu - primljeno 16. Dec. 2012 15:49

Zdravo,

primetili smo određene nepravilnosti u vezi sa tvojim učešćem na Limundu
i dužni smo da ti ukažemo na njih.

Na Limundu nije dozvoljeno razmenjivati sledeće podatake:
internet adrese, e-mail adrese, kontakt podaci
(osim po završetku aukcije između kupca i prodavca).

Uputili bismo te na
pravila
kao i na sistem sankcionisanja ukoliko se ona krše.

Napomena:
Ovo je poruka obaveštenja.
Tvoj status u sistemu sankcionisanja je sada promenjen na “Obavešten”.

Pozdrav,
Limundo tim

=================================================
16. Dec. 2012 15:53

"primetili smo određene nepravilnosti u vezi sa tvojim učešćem na Limundu"

Koje nepravilnosti?

Ako niste TAKSATIVNO konkretni onda ste ... nemam trenutno adekvatnu rec!


=================================================
16. Dec. 2012 16:32

Zdravo,

Postoje sistemi koji automatski detektuju pokušaje kršenja Limundo pravila a koji su nedavno završeni i pušteni u rad.

Omogućavaju nam veću efikasnost.
Stvar su poslovne tajne i radi zaštite korisnika ne možemo izneti detalje njihovog rada.

Molila bih Vas da u ponudu (naslov, opis i slike), sekciju za pitanja, komentare ocena, Limundo porukama i u javnom profilu ne navodite i prosledjujete Vaše lične podatke.

Hvala na razumevanju.

Pozdrav,
Danijela
Limundo tim


=================================================
16. Dec. 2012 17:45

"Molila bih Vas da u ponudu (naslov, opis i slike), sekciju za pitanja,
komentare ocena, Limundo porukama i u javnom profilu
ne navodite i prosledjujete Vaše lične podatke."

Morate mi navesti tacno i taksativno sta nesmem da pisem u porukama koje idu kroz/preko limundo sistema. Sta to stoji iza formulacije "licni podatak"? Da li je to mozda i broj cipela koje nosim? Cini se trivijalnim i banalnim na prvi pogleda - ali nije ako je tema price neka obuca koja se prodaje na limundu...

Dakle sasvim sigurno moze doci do nesporazuma ako se TAKSATIVNO ne navede sta nesme da se prica. Pre izvesnog vremena sam takodje dobio nekakvu opomenu slicnu ovoj, ali kad sam se zalio na nju i kada se neko detaljnije udubio u prepisku - opomena je opozvana jer se prica desavala POSLE kupljene robe sa moje strane.

Dakle nemojte da se ponasate kao nepogresiv sistem koji sve zna.

Elem - molim TAKSATIVNU listu sta se nesme. Nemojte me upucivati na vasa pravila koja su apstraktno opisna i nimalo konkretna, i koja mogu da se tumace kako kome trenutno odgovara.


=================================================
16. Dec. 2012 19:38

Zdravo,

Na Limundo.com nije dozvoljeno u ponudu (naslov, opis i slike), sekciju za pitanja,
komentare ocena, Limundo porukama i u javnom profilu stavljati sledeće podatake:

- Internet adrese
- E-mail adrese
- Kontakt podaci (osim na kraju aukcije između kupca i prodavca)
- Broj telefona

Molila bih Vas da ubuduće tako nešto ne radite.

Hvala na razumevnaju.

Pozdrav,
Danijela
Limundo tim

=================================================
16. Dec. 2012 19:45

Hocete biti ljubazni da mi kazete kojom prilikom i kada sam jedno ili vise od navedenog:

- Internet adrese
- E-mail adrese
- Kontakt podaci (osim na kraju aukcije između kupca i prodavca)
- Broj telefona

stavljao na nedozvoljena mesta.


=================================================
16. Dec. 2012 22:26

Zdravo,

Postoje sistemi koji automatski detektuju pokušaje kršenja Limundo pravila.

Stvar su poslovne tajne i radi zaštite korisnika ne možemo izneti detalje njihovog rada.

Hvala na razumevanju.

Pozdrav,
Danijela
Limundo tim

=================================================
17. Dec. 2012 04:29

Ti "sistemi" nisu nikakvi sistemi nego obicni programi koji pretrazuju komunikaciju korisnika trazeci u njoj predefinisane karaketere. Termin "sistem" je samo babaroga-plasilica za lajke. Ako takav "sistem" operateru ili moderatoru ne daje sta je nasao nego samo zavrsnu informaciju bez uzroka - onda je to lose smisljen program. Ja pouzdano znam, jer sam i sam programer baza podataka, da je neko ko ima samo zavrsnu odluku sta da se uradi sa prijavom - DOBIO i to sta je razlog prijave nedozvoljenog ponasanja. Najlakse je samo kliknuti na neko dugmence bez citanja i udubljivanja, takav operater moze da bude i svaki papagaj posle obuke od 3 sata...

Dakle nekoga, u ovom slucaju Danijelu, mrzi da ponovo pogleda sta je u pitanju. Ne mozete vi tako da osudjujete korisnike BEZ da kazete sta je STVARNI KONKRETNI uzrok njegove greske. Ako mi ne kazete u cemu gresim - evo po vama vec drugi put (a prvi je bio vasa greska, tog nazovi "sistema") - kako onda da znam da li sam zaista pogresio ili je vas "sistem" lose napisan ili lose konfigurisan?

Iz svega prethodnog, a i zbog ranijeg loseg iskustva, INSISTIRAM da mi KONKRETNO kazete gde sam to pogresio i prekrsio pravila limundo bontona? Ako ne dobijem tu informaciju osecacu se kao vozac koji je dobio kaznu za saobracajni prekrsaj a nije mu receno ni koji ni gde se desio. Da li bi vi voleli da se nadjete u takvoj situaciji - ?

=================================================
17. Dec. 2012 09:14

Zdravo,

bilo kakva razmena podataka pre završetka aukcije nije u skladu sa pravilima Limunda.
Na Limundu nije dozvoljeno razmenjivati sledeće podatake:
internet adrese, e-mail adrese, kontakt podaci
(osim po završetku aukcije između kupca i prodavca).

Status se vraća za jedan nivo niže ako nakon 6 meseci od poslednje promene statusa ne napravite nijedan prekršaj.

Sistem sankcionisanja je uveden i sprovodi se kako bi Limundo ostao fer i bezbedno mesto za kupovinu i prodaju, što je svakom korektnom članu u interesu.

Pogledajte kako funkcioniše sistem sankcionisanja u Uslovi korišćenja >> Sistem sankcionisanja:
www.limundo.com/fajlovi/Sistem-sankcionisanja.pdf

Pozdrav,
Dragica
Limundo tim

=================================================
17. Dec. 2012 13:43

Ja neznam kako vi radite - ali ovo postaje BEZ VEZE...

Sa koliko ja vas moram da pricam i koliko vama moram da ponovim ISTU stvar:


1. dajte mi KONKRENU komunikaciju kojom sam prekrsio limundo pravila

2. dajte mi KONKRENU komunikaciju kojom sam prekrsio limundo pravila

3. dajte mi KONKRENU komunikaciju kojom sam prekrsio limundo pravila


ajde, potrudite se da ne licite na papagaje...

Ako mi ne kazete gde sam pogresio, ponavljam - kako bi ste se vi osecali da vam dodje kazna za saobracajni prekrsaj a da vam ne kazu gde ste ga i kada napravili. KAKO opet ISTO da ne napravim ako neznam gde sam pogresio - ???

...?

=================================================
17. Dec. 2012 16:31

Zdravo,

svakako nije nam u interesu da naše članove kažnjavamo bez razloga već merama sankcionisanja pristupamo kada za to imamo dokaz.

Sistem sankcionisanja je uveden i sprovodi se kako bi Limundo ostao fer i bezbedno mesto za kupovinu i prodaju.

Hvala na razumevanju.


Pozdrav,
Dragica
Limundo tim


=================================================
17. Dec. 2012 16:40

Sve je to lepo - ali ne mogu da primim hvalu za razumevanje jer NE RAZUMEM zasto necete da mi ukazete na moju KONKRETNU gresku u krsenju limundo pravila?

Jel to tako tesko napisati, ili naci, ili "sistem" ne daje te informacije...?

Uopste mi nije jasno zasto KRIJETE tu informaciju od mene?

AMAN - kazite mi vec jednom gde sam pogresio !!!!!*


=================================================
19. Dec. 2012 08:16

Jeste li citali mozda knjigu "Proces" od Kafke, ili gledali film?

U tom cuvenom delu se sudi glavnom junaku, a da on uopste nezna svoju krivicu - niko mu ne kaze zasta je okrivljen a ipak mu se sudi i presudjuje na kraju.

E, tako se i ja osecam: okrivljen i osudjen sa opomenom, a da mi niko sa Limunda nece da kaze GDE sam to pogresio! Pitao sam vise puta i uvek dobijao apstraktne odgovore koje sam mogao i sam da procitam iz Limundo pravila.

Da se ne bi naprezali trazeci istoriju prepiske, evo je u fajlu zakacenom za ovu poruku.

Upozorenje: ako ne dobijem KONKRETNO mesto gde sam prekrsio neznam koje limundo pravilo - ovaj fajl cu da rasirim po celom netu, da svi znaju kakav je Limundo ustvari.


=================================================
19. Dec. 2012 09:48

Zdravo,

kako smo vas obavestili nekoliko puta razmena kontakt podataka nije dozvoljena.
Poruke koje ste razmenili sa članovima možete naći u deli Poruke > Poslate.

Hvala na razumevanju.

Pozdrav,
Ana
Limundo tim


=================================================
19. Dec. 2012 11:06

NEzdravo,

KAKO SAM JA VAS VISE PUTA PITAO:
KOJA JE KONKRETNA PORUKA PREKRSILA KOJE limundo PRAVILO - ???

ZASTO NECETE DA MI TO KAZETE - ???

ZATO JER - NEZNATE !!! ... PRICATE NAPAMET TO STA VAM "sistem" JAVI ...
NESPOSOBNI STE DA NADjETE TO STO TVRDITE ...
ILI STE BEZNADEZNO LENjI ...

 

SLUČAJ 3

21. Dec. 2012 16:52

Zdravo,

primetili smo određene nepravilnosti u vezi sa tvojim učešćem na Limundu
i dužni smo da ti ukažemo na njih.

Limundo nije dozvoljeno koristiti za reklamiranje
sadržaja drugih sajtova i njihovih ponuda.

Ponoo bismo te uputili na pravila Limunda
kao i na sistem sankcionisanja ukoliko se ona krše.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane za pravila
molili bismo te da nas kontaktiraš kako bi
ih razjasnili i sprečili da u buduće napraviš prekršaj.

Napomena:
Ovo je poruka upozorenja.
Tvoj status u sistemu sankcionisanja je sada promenjen na “Upozoren”.

Pozdrav,
Limundo tim


=================================================
21. Dec. 2012 17:25

Ja stvarno neznam o cemu se radi? Ovo je trece upozorenje, a ni za ostala dva nemam KONKRETNO objasnjenje o cemu se radi, gde gresim. Za ono prvo je bila vasa greska koju ste priznali i naknadno ispravili.

Da li uopste smem da komuniciram sa prodavcem - jer ja sam samo kupac posto me limundo tretira kao idiota pa mi neda pun izbor opcija - PRE okoncanja licitacije? Valda smem za dopunske informacije...?

Proverite vi malo taj vas "sistem", ume programerima da se potkradu skrivene greske koje se vide mnogo kasnije u eksploataciji - znam i sam, jer sam programer.

I jos nesto - ako ne ukazete na moju KONKRETNU gresku - besmisleno je da me vise upozoravate. Da li bi vi voleli da placate kazne za saobracajne prekrsaje a da vam ne kazu gde i kada ste prekrsaj napravili...?

Posto se taj fenomen mog krsenja stalno ponavlja, ja sam poceo da skupljam konverzaciju na tu temu u jedan word fajl - koji nazalost ne mogu ovom prilikom da zakacim za poruku jer nema naravno opcije za to...


=================================================
21. Dec. 2012 18:12

Zdravo,

utvrđeno je da je došlo do prekršaja
na osnovu sistema koji automatski detektuje pokušaje kršenja Limundo pravila.
To je merodavno u takvim situacijama i nema osnova za povlačenjem statusa.

Bez predhodno potpisanog ugovora o reklamiranju sa Limundom
nije dozvoljeno koristiti Limundo platformu za reklamu drugih sajtova.

Hvala na razumevanju.

Srdačan pozdrav,
Danijela
Limundo tim


=================================================
21. Dec. 2012 18:20

DOBRO BRE - DA LI STE VI NORMALNI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KAZNJAVATE A NE GOVORITE STA KONKRETNO GRESIM !!!!!!!!!!!!!!

VI STE JEDNA GOMILA MALOUMNIKA - ETO TO STE !!!!!!!!!!!!!!SLUČAJ 4


23. Dec. 2012 15:44

Zdravo,
primetili smo određene nepravilnosti vezano za tvoje učešće na Limundu
i dužni smo da ti ukažemo na njih.


U komunikaciji sa Limundovcima i članovima Limundo tima
nije dozvoljeno koristiti uvrede i pretnje.

Ukoliko želiš da budeš Limundovac potrebno je da poštuješ pravila.
Savetujemo ti da ih ponovo detaljno pročitaš (www.limundo.com/Pravila).
Ukoliko postoje nedoumice ili pitanja stojimo ti na raspolaganju.

Ovo je poslednje upozorenje i ukoliko učiniš još jedan prekršaj
tvoj nalog će trajno biti suspendovan sa Limunda.

Sigurni smo da do toga neće doći.

Ovo je poruka upozorenja pred trajnu suspenziju.
Tvoj status je prema sistemu sankcionisanja sada promenjen na “Upozoren pred trajnu suspenziju”.

Pozdrav,
Limundo tim


=================================================
23. Dec. 2012 15:46

Molim da mi navedete gde sam to i kome pretio?


=================================================
23. Dec. 2012 17:44

Zdravo,

u komunikaciji sa Limundovcima i članovima Limundo tima
nije dozvoljeno koristiti uvrede i pretnje.
Zamolili bismo vas da poštujete pravila Limunda.

Srdačan pozdrav,
Ana
Limundo tim


=================================================
... zahtev za vraćanjem 650 dinara sa Limunda na moj račun IZBRISAN !!! ...


=================================================
23. Dec. 2012 17:46

ZDravo,

zamolili bismo vas za pojašnjenje
da li želite da zatvorite nalog na Limundu?
Preostali kredit vam može biti isplaćen
kada nam dostavite podatke za isplatu.

Hvala na saradnji.

Srdačan pozdrav,
Ana
Limundo tim


=================================================
25. Dec. 2012 10:49

"U komunikaciji sa Limundovcima i članovima Limundo tima
nije dozvoljeno koristiti uvrede i pretnje."

Pošto niste bili ljubazni da mi KONKRETNO odgovorite na moje pitanje kome sam i kada pretio, i pošto je to treći put kako ne objašnjavate vaše kažnjavanje mene kao dugogodišnjeg korisnika - primoran sam da više ne koristim vaše usluge, i Limunda i Kupinda, dok se moj status ne vrati u normalu kakav je i bio do sada u skoro 50 uspešnih transakcija sa uvek pozitivnim ocenama.

Dakle vidimo se ponovo za 3x6 meseci, negde tamo ujesen 2014 godine.

Savet: kada nekoga optužite da je lopov, morate reći i šta je ukrao. To je metafora, nadam se da shvatate...


Hvala na dosadašnjoj saradnji.